Fecir | Konular | Kitaplar

C- Fasıklığın Sembol Tipleri

C

C- Fasıklığın Sembol Tipleri:

Kur'an, fısk tutum ve davranışları bazı
kişilerin ve toplumların şahsında somutlaştırarak insanları onlardan
sakındırıyor.

Buna göre ‘Adem'e secde edin...' emrini
dinlemeyen İblis[1],
livata gibi çirkin bir fiili işleyen Lût kavmi[2],
peygamberlerini dinlemeyip Allah'ın davetinden yüz çeviren Nûh kavmi[3],
tanrılık davası güden firavun ve ona bu işinde yardımcı olan yandaşları (mel'e),
ona körü körüne itaat eden ve Hz. Musa'yı dinlemeyen kavmi[4];
Cumartesi yasağını dinlemeyen[5],
kendilerine söylenen sözü zalimce değiştiren[6],
Hz. Musa ile Allah yolunda cihada çıkmayan[7],
müslümanlardan hoşlanmayan[8]
ve kafirleri veli (dost ve yardımcı) edinen yahudiler ile yoldan çıkmış[9]
hırıstiyanlar fısk'a düşmüş fasıklardır.[10][1]
Kehf: 18/50.

[2]
Enbiya: 21/74-75; Ankebût: 29/33-35.

[3]
Zariyât: 51/46.

[4]
Kasas: 28/32; Neml: 27/12; Zuhruf: 43/54-55.

[5]
A'raf: 7/102.

[6]
Bakara: 2/59.

[7]
Maide: 5/24-26.

[8]
Maide: 5/59.

[9]
Âli İmran: 3/110; Hadid: 57/16, 27.

[10]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 201-202.