Fecir | Konular | Kitaplar

Dinin Eşanlamlısı Olarak Şeriat

Dinin Eşanlamlısı Olarak Şeriat

Dinin Eşanlamlısı
Olarak Şeriat:


İslâm tarihi boyunca 'şeriat' kelimesi, 'Din'in
eş anlamlısı olarak anlaşılmıştır. Birçok kaynakta Din ile şeriatın aynı mânâda
kullanıldığını görmekteyiz. Ancak, Kur'an bu iki kelimeyi ayrı anlamlarda
kullanmaktadır. Sözgelimi, Dinden kaynaklanan bir şeriat'tan söz etmektedir.
"Allah, dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin' diye Din'den Nûh'a
vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, İbrâhim'e, Mûsâ'ya ve İsa'ya da vasiyet
ettiğimizi sizin için de teşrî' etti (şeriat yaptı). Senin kendilerini
çağırmakta olduğun şey, müşrikler üzerine ağır geldi. Allah dilediğini buna
seçer ve içten kendisine yöneleni hidâyete eriştirir." (42/Şûrâ, 13)